Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

Polityka prywatności
ZRUG SP. Z O.O.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

  1. administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest ZRUG Spółką z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Stanisława Taczaka 13 / 3 (61-819 Poznań);
  2. każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
  3. gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
  5. administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
  6. mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;
  7. mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
  8. w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
  9. jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.