Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

Dofinansowanie ze środków Unijnych

Przedmiotowy projekt dotyczy dywersyfikacji działalności firmy ZRUG.

Wnioskodawca wprowadzi do oferty nowe rozwiązania w zakresie wykonawstwa rurociągów gazowych. Wdrożenie zostało poprzedzone własnymi pracami B+R oraz założenia zostały potwierdzone poprzez przeprowadzone badania zewnętrzne. Wprowadzona technologia odpowiada na potrzeby rynku oraz pozwoli na skuteczne konkurowanie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na obszarze Polski Wschodniej przyczyniając się do rozwoju Podlasia.

Cel projektu jest zbieżny z celami POIR oraz celami działania 3.2 i poddziałania 3.2.2. Realizacja projektu szczególnie przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa ZRUG, które jest przedstawicielem sektora MŚP. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na rynku krajowym. Efektem projektu będzie wdrożenie produktu o właściwościach i parametrach pozytywnych dla środowiska naturalnego – produkt będzie stanowił odpowiedź na potrzeby rynku i rozwoju sieci gazowniczych w kraju.


Wartość projektu: 8 543 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 125 800,00 PLN